Partners

Partners

Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu vzw
Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel
België
www.bondbeterleefmilieu.be
Zaalverhuur BBL2MEET: www.bbl2meet.be
Tel: +32.2.282.17.20
Fax: +32.2.230.53.89
E-mail info [at] bblv [dot] be

Toerisme Vlaanderen

Grasmarkt 61 – 1000 Brussel
Tel. 02 504 03 00
Fax 02 504 03 77
www.toerismevlaanderen.be

FEE - Foundation for Environmental Education

Foundation for Environmental Education (FEE)
Scandiagade 13
2450 Copenhagen SV
Denmark
www.fee-international.org
Finn Bolding Thomsen

International Green Key Director
Tel. +45 6124 8082
E-mail: finn [at] feeinternational [dot] org