Wetten en subsidies

Vergunningen

Als uitbater van een toeristische accommodatie heeft u mogelijk een milieuvergunning nodig:

  • VLAREM I geeft aan wanneer u een melding moet doen, voor welke activiteiten u een vergunning nodig heeft en welke procedure u hiervoor moet volgen.
  • VLAREM II bepaalt aan welke milieuvoorwaarden u moet voldoen bij de exploitatie van uw bedrijf.

Meer info en handige publicaties vindt u bij het Vlaams Agentschap Ondernemen bij de sectie 'Milieu'. Op de website van Emis Vito kan u terecht voor alle milieuwetteksten (kies ondertitel Milieunavigator). En uiteraard helpt uw gemeentelijke milieu-ambtenaar u ook verder bij vragen.

Regelgeving

Naast de VLAREM-wetgeving zijn op milieugebied ook een aantal andere wettelijke bepalingen van belang voor uw accommodatie:

  • De verplichtingen inzake afvalwater en grondwater. Meer info vindt u bij de Vlaamse Milieumaatschappij of bij het Waterloket.
  • De verplichtingen inzake bedrijfsafvalstoffen & de praktische gevolgen van het bodemsaneringsdecreet en VLAREBO. U kan voor alle informatie over afval en bodemsanering terecht op de website van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
  • Het Vlaams Besluit inzake legionellapreventie. Op de site van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid leest u alles over deze legionellabacterie en hoe ze te voorkomen.
  • Het KB Veiligheid van speeltoestellen. U leest alles over de praktische implementatie van dit KB in de handleiding  'Veiligheid van Speelterreinen'

 

Subsidies

Een aantal van de voorgestelde milieu-investeringen komen in aanmerking voor subsidie. Zowel de federale als de gewestelijke en/of regionale overheden bieden subsidies of premies aan. Ook de subsidieleidraad van VLAO (VLaams Agentschap Ondernemen) en dewebsite van het VEA (Vlaams Energie Agentschap) geven je een duidelijk overzicht van de subsidies waarop je aanspraak kan maken.

Enkele voor u interessante subsidiekansen eruit gelicht!

 

Subsidie voor opleidingen en extern milieu-advies

De KMO-portefeuille is de opvolger van de BEA-maatregel en de vroegere opleidings- en adviescheques voor werkgevers. Het is een subsidiemaatregel waarbij je als kmo jaarlijks tot 15.000 euro kan krijgen voor ondersteuning in de domeinen: opleiding, advies over ondernemen, advies over innoveren en advies over internationaliseren

 

Subsidies voor rationeel energiegebruik

www.energiesparen.be

Voor advies inzake rationeel energiegebruik en sommige energiebesparende investeringen kan u beroep doen op subsidies:

  • van het Vlaamse Gewest
  • van uw netbeheerder
  • van de federale overheid

Uw netbeheerder verstrekt subsidie op de kosten voor een energie-audit, maar ook aanzienlijke subsidies bij het realiseren van energiebesparende maatregelen (bv. relighting, gasgestookte procestoepassingen, condenserende verwarmingsketel, ...). Daarnaast keren ook het Vlaamse Gewest (ecologiepremie, steun voor demonstratieprojecten energietechnologie, adviescheques) en de federale overheid (verhoogde investeringsaftrek) subsidies uit.

De meeste van deze subsidies zijn ook onderling cumuleerbaar.

 

Ecologiepremie

Een milieu-investering die gericht is op een vermindering van de belasting van het milieu via een verbeterd productieproces en die een duidelijke meerkost heeft t.o.v. de "klassieke of standaard"-installatie (d.w.z. wat algemeen gangbaar is of wat minimum vereist is om aan de normen te voldoen), kan in aanmerking komen voor een ecologiepremie. Het gaat hierbij niet alleen om ecologische maar ook om energiebesparende maatregelen. De premie springt ook bij voor investeringen die het gevolg zijn van een verhuis om milieuredenen.

 

Subsidies voor opleidingen

www.vdab.be/opleidingscheques

Wie vandaag wil bijblijven, moet zich regelmatig bijscholen en nieuwe dingen leren. Jammer genoeg kan de kostprijs van bepaalde opleidingen hoog oplopen. Daar heeft de Vlaamse overheid nu een mouw aan gepast met de opleidingcheques.

 

Milieuwegwijs voor uitbaters van toeristische accommodaties: een antwoord op de meest gestelde milieuvragen!

Deze brochure is een initiatief van de 5 Vlaamse provincies, Federatie Horeca Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, Westtoer, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM en het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) en geeft een algemeen overzicht van de milieuwetten en regelgevingen waaraan de bedrijven moeten voldoen.

U kan hier de brochure, de bijhorende milieuchecklist, de bijlage over energieverbruik en de voorbeeldtekst handdoeken raadplegen.